Transparens 2014

For video and English text, see below.

Prosjektet som ikke ble
I 2012 lanserte jeg ideen om et ambisiøst prosjekt for å feire det kommende grunnlovsjubileet.
Et kunstverk i seg selv, men også en arena for andre kunstnere og for alle som hadde noe på hjertet i anledning feiringen av demokrati og menneskeretter. Mange ble med og ville bidra til prosjektet.
Etter et par års arbeid med programutvikling og finansieringsarbeid måtte prosjektet kanselleres pga sviktende finansiering.

Men selv om prosjektet ikke er fysisk realisert, kommer det likevel til å fortsette å eksistere – som idé, som konsept. Det får derfor sin rettmessige plass blant andre prosjekter på websiden.

Installasjonen
Det skulle bygges en kopi av bystyresalen i glass, så lik originalen i dimensjoner og hovedtrekk som praktisk mulig. Det transparente bygget skulle plasseres på rådhusplassen i en periode på 6 - 9 måneder i jubileumsåret 2014.
Samtlige bystyremøter i perioden skulle avholdes i installasjonen – i full åpenhet.

Hvorfor?
Bystyresalen er et staselig lokale med et høytidelig preg som inngir respekt hos besøkende.
Kanskje så mye respekt at dette byens mest offentlige rom for enkelte kan framstå som ett av byens mest eksklusive rom? Hevet over og isolert fra det virkelige livet som leves der ute. Et inntrykk som forsterkes av tjukke steinmurer og et inngangsparti som gir assosiasjoner til en festning eller et slott.
Kan dette trekket ved det ellers vakre og vennlige rådhuset tjene som et ufrivillig bilde på lukkethet og avstand mellom maktsenter og grasrot?

Når maktsenteret flyttes ned på gateplan, og når bystyret plasseres i det gjennomsiktige rommet, skapes et fysisk og konkret uttrykk for politisk åpenhet, nærhet, tilgjengelighet og likeverd.
Skjørheten ved materialet blir en påminnelse om at alt kan ødelegges og må vernes om, også demokratiet.

Programaktiviteter
Installasjonen ville utgjøre et kunstverk i seg selv, med kommunestyremøtene som et performativt element som ville gi ytterligere meningsfylde.
I tillegg var den også tenkt som en arena for en rekke andre programaktiviteter, fra profesjonell kunst til folkelige prosjekter, fra barne- og ungdomsprosjekter til debatter, politiske arrangementer og mye mer.

Spin-offs
Flere programaktiviteter som skulle inngå i prosjektet var allerede under utvikling da det ble skrinlagt. I hvert fall to av dem ble likevel gjennomført, men i en noe annen form:

Haugesund Teater: Transparens 2014
En ambisiøs tverrkunstnerisk forestilling som videreførte prosjekttittelen og som tok i bruk mer eller mindre hele Haugesund rådhus som scene.
Konsept og regi: Birgit Amalie Nilssen
Musikk: Magnar Åm
Forestillingen var et samarbeid mellom Haugesund Teater, Kitchen Orchestra, Harald Hårfagre kammerorkester, Amnesty International, Fartein Valen Festivalen, Kompani Haugesund, MUNOR og Haugesund kommune.
Les mer: haugesund-teater.no/transparens

TjueFjorten
Mitt eget videoprosjekt TjueFjorten var opprinnelig tenkt som en del av Transparens 2014. Les mer her.

ENGLISH: "TRANSPARENCY 2014"

The project that didn´t happen
In 2012 I launched the idea of an ambitious project to celebrate the Norwegian Constitutional Bicentenary in 2014. A work of art in itself, but also an arena for other artists and for anybody who had something on their mind on the occasion of celebrating democracy and human rights. Many joined and wanted to contribute to the project.
After two years of work, the project was cancelled due to lack of funding.

But even if the project was not realized physically, it will continue to exist – as an idea and a concept. Therefore, I have given it its well earned place among the other projects on the website.

The installation
The plan was to build a full scale replica of the council hall - in glass. As closely resembling the original as possible in design and dimensions. The transparent building was to be placed on the city square for a period of 6 – 9 months during the year of celebration.
All the council meetings in that period were to be held in the glass house – transparent and open for all to look into.

Why?
The council hall is a stately room with a solemn character that evokes the visitor´s respect. Maybe so much respect that what is supposed to be the town´s most public room sometimes appears to be one of the town´s most exclusive rooms? Elevated and isolated from the real life that is going on outside. The impression is amplified by thick stone walls and an entrance resembling a fortress or a castle.
Can this feature of the otherwise beatiful and friendly city hall serve as an involuntary image of seclusion and distance between the people and the power center?

When the center of power is moved down to street level, and when the council meetings take place in the transparent building, a physical expression of openness, nearness, accessability and equality is created. The vulnerability of the material becomes a reminder that everything – including democracy - can be destroyed and needs care and protection.

Program activities
The installation would be a work of art in itself, with the council meetings serving as a performative element that would expand the depth of meaning.
In addition to that, it was intendended to be a venue for other program activities, ranging from professional art to informal activities, from children and youth projects to debates, political events and lots more.

Spin-offs
Many program activities were under development when the project was cancelled. Fortunately, at least two of them were realized after all, though reshaped to match their new contexts.

Haugesund Theatre: «Transparens 2014»
An ambitious interdisciplinary performance that was originally intended for the glass house. It kept the original title and utilized almost the entire city hall as a location for a great number of dancers, actors, musicians, visual artists and other participants – both professionals and amateurs.

TjueFjorten
My own video project «TjueFjorten» was originally conceived as a part of Transparens 2014, the videos meant to be projected on screens in the glass house. Read more here

Video