Drømmer

For English text, see below.

Askim videregående skole, 2010

Jeg intervjuet 22 voksne mennesker (fra 25 til 92 år) om hva de drømte da de var i samme alderen som elevene ved skolen, altså i de sene tenårene. Ikke nattedrømmer, men drømmer, håp og ønsker for livet. Utvalget er bredt sammensatt med hensyn på alder, bakgrunn, nasjonalitet, yrker og livserfaringer.
Korte sitater fra intervjuene, som uttrykker en essens av det de har fortalt meg, er trykket direkte på himlingsplatene og montert i himlingen på kantina sammen med deltakernes egne fotografier fra den gang hun/han var i denne alderen.
I tillegg har jeg skrevet ut grundigere tekster basert på intervjuene. Disse presenteres på mindre oppslag langs kantineveggene, samt at skolen har fått dem i form av et PDF-hefte som de kan benytte som de ønsker det.

ENGLISH: "DREAMS"
Askim high school, 2010

I interviewed 22 adults (age 25 – 92) about their dreams when they were at the same age as the pupils of the school; in their late teens. Not night dreams but dreams, hopes and wishes for life. The selection spans widely regarding age, background, nationality, occupations and life experiences.
Short quotes from the interviews, expressing an essence of what the persons have told me, are printed directly on the ceiling boards and mounted on the ceiling of the canteen together with the participants´ own photgraphs from that age.
I have also written longer texts based on the interviews. These are presented on small posters on the walls of the canteen, and in PDF booklet that the school can use as they wish.