About

For English, see below.

Bernhard Østebø, født 1961 i Haugesund. Bosatt på Vormedal.

Kontaktinfo:
Postadresse: Postboks 35, 5544 Vormedal
Gateadresse: Snikvegen 57, 5545 Vormedal
Tlf: 97733816
E-post: bern-art@haugnett.no
Facebook: Bernhard Østebø

For info om kurs: bli medlem av Facebookgruppa Kunstkurs Bernhard Østebø

Mailingliste: få oppdatert info om det som skjer: utstillinger, prosjekter, happenings, kurs etc. Send en e-post for å abonnere.

CV norsk

Statement
Den store variasjonen i arbeidene mine kan muligens forvirre noen og få dem til å lure på om det er en rød tråd i alt dette. Ikke bare har uttrykk og teknikker gått i mange retninger, men i tillegg har overgangene mellom dem ofte vært temmelig brå.
Dette har vært en bevisst strategi som uttrykker et ønske om å være i en kontinuerlig kunstnerisk dialog med meg selv. Hvert enkelt prosjekt har vært et innlegg i det jeg kaller «den store samtalen» (og det korte svaret på spørsmålet om en rød tråd er ja).

Dette mangfoldet i perspektiver er fremdeles – og vil alltid være – naturlig, ja faktisk nødvendig for meg.
Fram til 2019 arbeider jeg nå med noen større utstillings- og filmprosjekter. Med utgangspunkt i tegning, film, video, installasjon og grafikk kommer jeg til å operere i et vidt arbeidsfelt. Det har plass til både to- og tredimensjonale, dynamiske og statiske uttrykk, og det spenner fra det figurative til det abstrakte.
I arbeidet går jeg gjerne i dialog med mitt eget arbeid fra tidligere perioder, og tematisk spenner det fra det intuitive og introspektive til det samfunnsrettede og dagsaktuelle.

Til tross for dette vide spennet legger jeg likevel mye sterkere vekt på kontinuitet og sammenheng enn før.
Jeg beveger meg fritt i de glidende overgangene mellom de ulike uttrykkene og teknikkene, og lar dem gjerne kombineres og overlappe hverandre. Slik definerer jeg et kunstnerisk landskap hvor jeg tillater meg å streife rundt, og jeg er svært bevisst på å ta formgrep som binder og får alt til å klinge sammen. Selv om de ulike prosjektene kommer til å ha forskjellige tyngdepunkt og angrepsvinkler, er de alle trygt plantet i det samme landskapet.

ENGLISH
Bernhard Østebø, born 1961 in Haugesund. Lives in Vormedal.

Contact info:
Post address: Post Box 35, 5544 Vormedal, Norway
Street address: Snikvegen 57, 5545 Vormedal, Norway
Phone: +47 97733816
E-mail: bern-art@haugnett.no
Facebook: Bernhard Østebø

Mailinglist: get updated info on whatever is coming up: exhibitions, projects, happenings, courses etc. Send an e-mail to subscribe to the mailinglist.

CV English

Statement
The great variation present in my work may confuse some people and make them wonder if there is a common thread in all this. Not only have the range of techniques and expressions been very diverse, but the transitions between them have also been rather abrupt.
This has been a deliberately chosen strategy, expressing a wish to be in a constant artistic dialogue with myself. Each project has been a contribution to what I call «the big conversation» (and the short answer to the question of a common thread is yes).

This diversity of perspectives is still – and will always be – natural, even necessary for me.
Until 2019 I will be working on a few big exhibition and film projects. Using drawing, film, video, installation and printmaking I will operate within a wide field of work. It spans from the naturalistic to the abstract, and there is room for two and three dimensional, dynamic and static expressions.
I will establish a dialogue with some of my own work from earlier periods, and thematically it will span from the intuitive and introspective to topical societal themes.

Despite this wide span I currently emphasize continuity and coherence more strongly than earlier.
I move freely in the areas between the expressions and techniques, combining them and making them overlap. Thus I define an artistic landscape where I allow myself to roam, and I am very conscious about making all the elements reverberate with each other, despite the differences between them.
Although the different projects will have different focuses and approaches, they will all be rooted in the same landscape.